شهرک صنعتی غیر دولتی
ماده۱- شرایط صدور مجوز برای ایجاد و توسعه شهرک صنعتی غیردولتی به شرح زیر می باشد:
۱-۱- تکمیل فرم درخواست صدور جواز تاسیس/توسعه توسط متقاضی و ارائه آن به شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوطه همراه با معرفی زمین مناسب که در تملک ایشان می باشد. (گردش کار ۱-۱)
۱-۱-۱- شرکت استانی متقاضی را جهت اخذ استعلامهای لازم به دستگاههای اجرایی ذیربط معرفی می کند.
۲-۱-۱- همزمان شرح خدمات مطالعات (ضرورت ایجاد و مکانیابی/ضرورت توسعه و امکان توسعه) و همچنین راهنمای تهیه مطالعات زیست محیطی توسط شرکت استانی در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
۳-۱-۱- متقاضی پاسخ استعلامها و مطالعات انجام شده را به شرکت استانی ارائه می نماید.
۴-۱-۱- شرکت استانی حداکثر ظرف ۳ روز چک لیست مدارک و مستندات ارائه شده از سوی متقاضی را جهت بررسی به معاونت عمران و محیط زیست سازمان ارسال می نماید.
۵-۱-۱- در صورت وجود نقص در مدارک ارائه شده از سوی متقاضی، مراتب جهت رفع نقص و تکمیل مدارک به نامبرده عودت داده خواهد شد.
۶-۱-۱- در صورت عدم وجود نقص در مدارک و مطالعات، معاونت عمران و محیط زیست سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۷ روز مطالعات انجام شده توسط متقاضی را بررسی و مراتب را به مرجع صادر کننده جواز تاسیس اعلام میدارد.
۷-۱-۱- جواز تاسیس ایجاد/توسعه شهرک صنعتی غیردولتی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان صادر و جهت اجرا به متقاضی ابلاغ می گردد.
۲-۱- تکمیل فرم درخواست ایجاد/توسعه شهرک صنعتی توسط متقاضی، همراه با کروکی زمین مورد نظر برای معرفی به دستگاههای ذیربط استان جهت دریافت اراضی ملی و ارائه آن به شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوطه (گردش کار ۲-۳)
۱-۲-۱- شرکت استانی با توجه به کروکی زمین ارائه شده از سوی متقاضی، نامبرده را جهت دریافت زمین به دستگاههای ذیربط استان معرفی می نماید.
۲-۲-۱- متقاضی تائیدیه دستگاههای ذیربط مبنی بر بلامانع بودن واگذاری زمین، جهت اقدامات بعدی به شرکت استانی ارائه می نماید.
۳-۲-۱- پس از طی مراحل انجام کار طبق بند ۱-۳ ماده ۳ این دستورالعمل جواز تاسیس صادر و به متقاضی ابلاغ میگردد.
تبصره- در صورت عدم توجیه فنی و اقتصادی طرح (موضوع بند ۱-۳ و ۲-۳ ماده ۳ ) مراتب با ذکر دلایل توسط معاونت عمران و محیط زیست سازمان به شرکت استانی جهت ابلاغ به متقاضی اعلام خواهد شد.
ماده ۲: شرایط صدور پروانه بهره برداری:
۱-۲- پس از صدور جواز تاسیس/توسعه بنام متقاضی، شرکت استانی شرح خدمات و ضوابط طراحی شهرکهای صنعتی تهیه شده توسط معاونت عمران و محیط زیست را جهت اجرا به دارنده جواز ابلاغ می نماید.
۲-۲- انجام مطالعات طراحی فاز ۱ و ۲ توسط دارندگان جواز تاسیس با استفاده از مشاورین ذیصلاح در قالب شرح خدمات فوق الذکر و تحویل آن به شرکت استانی مربوطه
۳-۲- شرکت استانی مطالعات انجام شده توسط متقاضی را حداکثر ظرف مدت ۱۵روزبه معاونت عمران ومحیط زیست ارسال می نماید
۴-۲-گزارشهای مرتبط با مطالعات موضوع بند ۱-۲ حداکثر ظرف مدت ۱۵روز توسط معاونت عمران و محیط زیست بررسی می گرددو در صورت تائید جهت آغاز عملیات اجرایی توسط متقاضی، به شرکت استانی اعلام می نماید.
۵-۲- متقاضی موظف است عملیات اجرایی ساخت و ساز شهرک صنعتی را منطبق با ضوابط ساخت و ساز شهرکهای صنعتی آغاز نموده و حداقل امکانات زیربنایی شامل آب، راه دسترسی، برق و روشنایی را تامین و اجرا نماید و گزارش انجام عملیات را به شرکت استانی اعلام نماید.
۶-۲- شرکت استانی گزارشات عملیات اجرایی و ساخت و ساز شهرک را جهت تطبیق با ضوابط مندرج کنترل نموده و پس از بازدید از محل و در صورت تائید به معاونت عمران و محیط زیست اعلام می نماید
تبصره: در غیر اینصورت شرکت استانی مراتب را کتباً جهت تکمیل عملیات و انجام تعهدات به متقاضی اعلام می نماید
۷-۲- گزارشها و مدارک مرتبط با بند ۶-۲ حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز توسط معاونت عمران و محیط زیست بررسی و در صورت تایید جهت صدور پروانه به معاون وزیر و مدیر عامل سازمان اعلام میگردد.
تبصره: در صورت عدم تایید مدارک معاونت عمران و محیط زیست مراتب را کتباً به شرکت استانی جهت تکمیل مدارک و تصحیح گزارشات ارسالی اعلام می نماید.
۸-۲- پروانه بهره برداری توسط رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان در قالب فرم مربوطه صادر میگردد.
۹-۲- معاونت عمران و محیط زیست پروانه بهره برداری صادر شده را جهت اقدامات بعدی به متقاضی ابلاغ می نماید.
تبصره ۱: در خصوص شهرک های صنعتی غیر دولتی ایجاد شده قبل از مصوبه فوق الذکر، به منظور ساماندهی مدیریت آنها و هماهنگی و همسویی با دیگر شهرک های صنعتی بخش غیر دولتی با رعایت شرایط مندرج در ماده ۲ دستورالعمل نسبت به صدور پروانه بهره برداری آن اقدام خواهد شد.
تبصره ۲: یک نسخه از دستورالعمل واگذاری زمین به واحدهای صنعتی و خدماتی در شهرکهای صنعتی غیر دولتی و فرم نمونه قرارداد واگذاری زمین، هنگام صدور پروانه بهره برداری توسط شرکت استانی در اختیار متقاضی ایجاد شهرک صنعتی قرار می گیرد.
تبصره ۳: هرگونه اقدام در خصوص توسعه شهرک صنعتی مستلزم انجام مطالعات در قالب دستورالعمل مربوط به صدور جواز توسعه شهرک صنعتی خواهد بود.
تبصره ۴: یک نسخه از پروانه بهره برداری توسط معاونت عمران و محیط زیست جهت اطلاع دستگاههای ذیربط، اعم از: سازمان صنایع و معادن، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان کار و امور اجتماعی استان مربوطه ارسال می گردد.

مدارک لازم جهت صدرو جواز (دانلود)

مدارک لازم جهت صدرو پروانه بهره برداری (دانلود)

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری در مناطق صنعتی (دانلود)

مدارک لازم جهت تمدید جواز (دانلود)

آخرین وضعیت شهرک‌های صنعتی خصوصی (دانلود)

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version