منشور اخلاقی شرکت خدماتی

در راستای اصول، اهداف و برنامه های وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران،اعضاء هیات مدیره شهرک صنعتی پایتخت و پرسنل این دفتر بعنوان عضوی از جامعه صنعتی، با ایمان به اراده خالق هستی و با نگاه به این مقوله که جامعه صنعت کشور بتواند از توانمندیهای صنعتی موجود در این شهرک  بهره مند گردد و از این طریق، سهم بازار کار صنعتگران شهرک افزایش یافته رضایتمندی آنها حاصل گردد خود را بر باورهای ذیل متعهد می داند :

 

 1. حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی.
 2. ایجاد فضای مشارکتی و همفکری بین کلیه واحدهای مستقر در شهرک.
 3. خوشرویی و متانت رفتار نسبت به همکاران و مراجعان.
 4. عدم ترک محل کار بدون هماهنگی قبلی و سپردن مسئولیت پاسخگویی به یکی از همکاران به عنوان جانشین.
 5. راهنمایی به موقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگیری از سرگردانی آنها.
 6. فراهم نمودن فضای مراودات به گونه ای که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
 7. ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت وانصاف و بدون تبعیض (قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی،و….).
 8. خودداری از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش، و اخذ هرگونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد.
 9. پرهیز از شایعه سازی ،تهمت،غیبت،خبرچینی، و هراقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف کند.
 10. رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه.
 11. جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات موجود.
 12. تلاش در جهت بهبود فراگیر و مستمر وضعیت شهرک از نظر بهداشتی، امنیتی و … .
 13. استفاده صحیح از اختیارات و امکانات موجود و بهینه سازی آن.
 14. انجام وظایف محوله همراه با دلسوزی.
 15. در همه زمینه ها، نوآوری را سر لوحه اندیشه خود قرار می دهیم.

 

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version